Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht
Artikel 9 - De prijs                                                                                                      
Artikel 10  Aansprakelijkheid en schade
Artikel 11 - Conformiteit en garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud                                                                               
Artikel 14 - Betaling en verzuim                                                                                        
Artikel 15 -  Geschillen en toepasselijk recht                                                                            
Artikel 16 -  Levertijden en transport
Artikel 17 - Klachtenregeling
Artikel 18 - Geschillen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: De Binnenplaets
handelend onder de naam/namen: De Binnenplaets
Vestiging- & bezoekadres:
Flessingsterrein 30 9665 BZ Oude Pekela                                                                          Telefoonnummer: 0597-676500
E-mailadres:
KvK-nummer: 02332874                                                                                                        Btw-identificatienummer: 8151.97.160.B.01  


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Consumenten die goederen via de webshop bestellen hebben gedurende 14 dagen na levering van de goederen het recht om de koopovereenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. Dit recht is niet van toepassing indien de bestelling op maat gemaakte goederen betreft of wanneer de bestelling door de consument in de winkel is afgehaald.
4. Wanneer een consument van dat recht gebruikt wil maken dient hij dat binnen voornoemde ter- mijn schriftelijk aan de ondernemer bekend te maken. De consument dient er voor te zorgen dat op zijn kosten de goederen in originele staat, dat wil zeggen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking met de originele factuur of pakbon, terug worden bezorgd op het vestigingsadres van de ondernemer. Wanneer zulks het geval is zal de ondernemer het aankoopbedrag binnen uiterlijk 30 dagen daarna terugstorten op het door de consument aangegeven rekeningnummer.
5. Goederen worden geacht te zijn geleverd op het moment dat
-ze in de feitelijke macht van de opdrachtgever/koper zijn gekomen of hij de feitelijke macht er over zou kunnen uitoefenen of
-op het moment waarop de ondernemer aangeeft dat de goederen door de opdrachtgever/koper afgehaald kunnen worden.
6. Goederen komen vanaf het tijdstip van de levering geheel voor rekening en risico van de koper.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.                                                                                              2.Overeenkomsten en aanbiedingen zijn voor de ondernemer slechts bindend indien en voor zover de ondernemer dit schriftelijk bevestigt en bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk in deze schriftelijke bevestiging zijn gespecificeerd.
3. Zolang een koopovereenkomst door de ondernemer niet schriftelijk of via email is bevestigd kunnen aan de op de website getoonde prijzen geen rechten worden ontleend, met dien verstande dat tussen partijen de prijs zal gelden welke in de schriftelijke bevestiging van de ondernemer wordt vermeld. De consument heeft dan het recht om alsnog gedurende 7 dagen kosteloos van de koop af te zien. Een (koop)overeenkomst ontstaat pas op het moment waarop de ondernemer zulks schriftelijk heeft bevestigd.
4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

Artikel 6 - Herroepingrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien het meubelen betreft zal 20% van het aankoopbedrag in mindering worden gebracht.
2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht
1. De ondernemer kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; of speciaal voor de consument zijn besteld.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en schade
De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die het directe of indirecte gevolg zijn van: overmacht, daden of nalatigheden van de opdrachtgever/koper of zijn ondergeschikten, daden of nalatigheden van de ondernemer, haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de ondernemer tewerk zijn gesteld, met uitzondering van die daden en nalatigheden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld.
2.De Ondernemer is nimmer gehouden om geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever ver/koper te vergoeden. Alleen directe materiële door de opdrachtgever/koper geleden schade, die het rechtstreekse directe gevolg is van ingevolge de vorige leden aan de ondernemer toe te rekenen gedragingen of aan het gekochte klevende gebreken, komt, doch alleen voor zover de verzekering zulks dekt eventueel voor vergoeding in aanmerking.
3. Buitengewone omstandigheden die aanleiding geven tot een wijziging in de feitelijke omstandigheden leveren voor de ondernemer op. Dit is onder meer in het geval
- bij het optreden van stormschade en buitengewone weersomstandigheden,
- bij het verlies of beschadigingen tijdens het transport van de goederen,
- bij het (gedeeltelijk) tenietgaan van het gekochte door een van buiten komend onheil dat wij redelijkerwijs niet hebben kunnen voorkomen, brand en vernieling door derden daaronder uitdrukkelijk begrepen.
- bij werkstakingen, oorlog en molest
4. Ingeval van overmacht is de ondernemer ontheven van haar verplichting tot het nakomen van de overeenkomst en kan de wederpartij geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling doen gelden. Hierbij heeft de ondernemer het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien en voor zover de buitengewone omstandigheden van tijdelijke aard zijn kan de ondernemr, zulks geheel te eigener beoordeling, de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de uitvoering van de overeenkomst wijzigen.
5. Wanneer de opdrachtgever/koper meent dat de ondernemer op enigerlei wijze schade heeft veroorzaakt waarvoor de ondernemer in zijn ogen aansprakelijk zou zijn is hij verplicht om, op straffe van verval van zijn rechten dienaangaande,de ondernemer hiervan binnen 8 dagen na het optreden van de schade of binnen 8 dagen nadat de schade op enigerlei wijze aan hem bekend had kunnen zijn, schriftelijk mededeling te doen.

Artikel 11 - Conformiteit en garantie
1. Bij veronderstelde aanwezigheid van al dan niet verborgen gebreken is de opdrachtgever/koper verplicht om binnen 7 dagen nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze zou hebben kunnen ontdekken dit schriftelijk aan de ondernemer te melden en dient de consument de ondernemer in de gelegenheid te stellen om de gebreken te controleren.
2. Laat de opdrachtgever/koper na om tijdig schriftelijk te reclameren, dan wordt hij geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
3. Reclames die naar ons oordeel juist zijn, geven, zulks geheel naar onzer keuze, recht op, hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag, hetzij op kosteloos herstel van de ge- constateerde gebreken hetzij kosteloze vervanging door andere (gelijkwaardige) goederen.
4. Bij de bepaling of er sprake is van (verborgen) gebreken aan het gekochte zijn de subjectieve verwachtingen die de opdrachtgever/koper van het gekochte had niet doorslaggevend. Meer bepalend daarvoor is de kwaliteit die de opdrachtgever/koper, gezien onder meer de koopprijs, naar objectieve maatstaven van het gekochte mocht verwachten.
5. De consument dient zich te realiseren dat de op de website getoonde afbeeldingen slechts zijn bedoeld om een indicatie van het aangebodene te geven, er kunnen derhalve geringe afwijkingen in bijvoor- beeld de kleur bestaan tussen de op het scherm getoonde foto’s en het daadwerkelijk geleverde product. Koper dient zich voorts te realiseren dat tweedehands goederen gebruikssporen kunnen hebben en dat het voor de ondernemer niet te doen is om daar een uitputtende beschrijving van te ge- ven. Aan de consument wordt uitdrukkelijk de gelegenheid gegeven om de goederen voorafgaand aan de koop in het magazijn van De Binnenplaets te komen bekijken. Een consument die van dit recht geen gebruik maakt doet zulks geheel op eigen risico.
6. Op tweedehands goederen wordt geen garantie gegeven. Voor nieuwe producten geldt dat de garantie niet verder strekt dan de garantie welke de fabrikant of importeur geeft.
7. Eventuele garantie op geleverde goederen vervalt:
- Wanneer de consument het gebrek of defect niet binnen 7 dagen schriftelijk meldt en/of de ondernemer niet in de gelegenheid stelt om het gebrek of defect te controleren
- Wanneer de consument zelf of door derden werkzaamheden of reparaties aan het gekochte uitvoert of laat uitvoeren
- Wanneer het gebrek of defect is ontstaan of is verergerd door onoordeelkundig gebruik van het product door de koper of het gebrek of defect anderszins (mede)door zijn toedoen is ontstaan of verergerd
-Goederen in de 'Sale' vallen niet onder het garantie termijn, en worden niet retour genomen.
-Goederen die op aanvraag worden besteld voor de klant, worden niet retour genomen.

Artikel 12 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.                                                                                                                             4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 13 -  Eigendomsvoorbehoud
Zolang de ondernemer geen volledige betaling heeft ontvangen blijven de geleverde goederen eigendom van de ondernemer. Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan indien de ondernemer uit andere hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever/koper heeft. De ondernemer heeft het recht om deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de nalatige opdrachtgever/koper zijn verplichtingen niet nakomt, liquideert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien er beslag op de goederen wordt gelegd. Het is de opdrachtgever/koper verboden om zolang de goederen ingevolge de eerdere leden van dit artikel nog ons eigendom zijn, daden van beschikking, zoals bijvoorbeeld het vestigen van een pandrecht, met betrekking tot de verkochte goederen te verrichten.


Artikel 14 - Betaling en verzuim
1. Wanneer de consument een aan de ondernemer verschuldigd bedrag niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt is de consument zonder dat daartoe een verdere ingebrekestelling nodig is in verzuim.
2. De opdrachtgever/koper is verplicht om buiten de hoofdsom en rente om, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door het achterwege blijven van de betaling, te vergoeden. De opdrachtgever/koper is over de tijd dat hij in verzuim is een contractuele rente van 1 % procent per maand over de hoofdsom verschuldigd.
3. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,-- per geheel of gedeeltelijk onbetaald gelaten factuur.
4. Tenzij de nakoming van de overeenkomst door de ondernemer blijvend onmogelijk is, komt de ondernemer eerst in verzuim te verkeren nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen.


Artikel 15 -  Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten door of met de ondernemer gesloten is het Nederlandse recht van toepassing
2.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16 -  Levertijden en transport
1. De op de website of in bevestiging gegeven levertijden gelden bij benadering en worden gegeven in de verwachting dat er geen beletsel aanwezig is.
2. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft geen grond tot schadevergoeding.
3. Aan de op site getoonde aantallen welke van een bepaald product nog in voorraad zijn kunnen geen rechten worden ontleend, die aantallen gelden slechts als een indicatie.

Artikel 17 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan de ondernemer op bovenstaand adres of naar het e-mail adres.